• Organizacja roku szkolnego skrót najważniejszych informacji dotyczących powrotu dzieci do szkoły

     • Wrocław, 26,08.2020 r.

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Cieszymy się na spotkanie z naszymi uczniami. Nie napawa nas optymizmem jedynie sytuacja epidemiczna w naszym kraju.

      Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli i pracowników opracowaliśmy Regulamin organizacji pracy SP 26 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP 26. Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo w kolejnych ogłoszeniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Oba dokumenty stanowią prawo wewnętrzne szkoły i zostaną wprowadzone zarządzeniami Dyrektora ZSP12.

      Wszystkie informacje na temat stanu pandemii w Polsce, sposobach zapobiegania zarażeniu znajdziecie Państwo na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

      Poniżej podaję skrót najważniejszych rozwiązań zastosowanych w naszej szkole w celu zapewnienia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwa, abyście Państwo wiedzieli, z jakimi zasadami, warunkami pobytu spotkają się Wasze dzieci i Państwo od 01.09.2020 r.:

      ·       Rodzice do szkoły przyprowadzają/posyłają  wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.

      ·       Dzieci chore, z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie będą przyjmowane na zajęcia.

      ·       Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka mają obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania kwarantanny.

      ·       Prosimy o podanie wychowawcy mailowo, telefonicznie najszybszej formy kontaktu z Państwem: telefon, adres mailowy.

      ·       Przy podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono przyjęte na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.

      ·       W sytuacji, w której objawy/zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.

      ·       Preferowaną formą kontaktu rodzica ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

      ·       Od 01.09.2020 nie będziemy wpuszczać na teren szkoły rodziców czy innych osób niezatrudnionych, nieświadczących usług w ZSP nr 12 – praktyka ta obowiązuje aż do odwołania.  

      ·       Wyjątek może stanowić odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej, wówczas osoba upoważniona do odbioru może wejść do części wspólnej przy portierni, poruszając się do wyznaczonej linii. Musi zdezynfekować ręce i mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos. Informuje, że przyszedł po dziecko, podaje imię i nazwisko dziecka i czeka w strefie wspólnej na przyprowadzenie dziecka przez nauczyciela. Ilość osób oczekujących może być ograniczona, prosimy o wyrozumiałość i oczekiwanie na wstęp przed wejściem głównym i zachowanie dystansu od siebie 1,5 m.

      ·       W szkole uruchamiamy kilka wejść dla uczniów. Udostępnione wejścia boczne są dedykowane poszczególnym klasom:

      Budynek przy ul. Suwalskiej 5

               Uczniowie świetlicy będą przychodzili do szkoły zgodnie z deklarowanym przez rodziców czasem wejściem głównym do szkoły od strony ul. Suwalskiej 5, do świetlicy zewnętrznej wejście jest po prawej stronie od wejścia głównego, również bezpośrednio od strony ul. Suwalskiej.

               uczniowie klas: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3a, 3b, 3c  będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym A  na parterze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 1a, 1d, 1e, 1f, 1g, 2e, 3d, 3e będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym B  na parterze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym C  na piętrze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 5d będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym D  na piętrze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

      Wszystkie wejścia zostaną oznaczone. W pierwszych dniach funkcjonowania szkoły pracownicy pomogą odnaleźć dedykowane wejście.

      Budynek przy ul. Lubelskiej 95a

               Uczniowie korzystający z porannej świetlicy będą przychodzili do szkoły zgodnie z deklarowanym przez rodziców czasem pobytu ( od 6.30 do 7.10 lub 8.00) wejściem głównym A do szkoły, kierując się następnie do sal nr 8, 9.

               uczniowie klas: 8a, 8b, 8c, 8d będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem A głównym szkoły.

               uczniowie klas: 7a, 7b, 7c będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem B  prowadzącym do łącznika sali gimnastycznej.

               uczniowie klas: 7d, 7e, 7f, 7g będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym D od strony boiska szkolnego.

      Wszystkie wejścia zostaną oznaczone.W pierwszych dniach funkcjonowania szkoły pracownicy pomogą odnaleźć dedykowane wejście.

       Prosimy o punktualność, uczniowie, którzy nie zostaną zapisani do świetlicy, będą wpuszczani do szkoły wraz z rozpoczęciem dyżurów nauczycielskich od 7.45.

      ·       Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów, żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.

      ·       Uczeń do szkoły przynosi przybory, podręczniki, zeszyty, które w czasie zajęć mają znajdować się w plecaku, torbie, na ławce szkolnej. Nie może wymieniać się tymi rzeczami z innymi dziećmi, nie może ich pożyczać.

      ·       Rodzic/prawny opiekun, przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły (np. odbiór dziecka po zgłoszeniu zachorowania), ma obowiązek założyć maseczkę/ przyłbicę, zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie szkoły do niezbędnego minimum.

      ·       Odbieranie dziecka z lekcji, zajęć dydaktycznych klasy 1-3:

      Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

      Rodzic oczekuje na przyprowadzenie ucznia przez nauczyciela na zewnątrz szkoły przy wejściu dedykowanym danej klasie, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

      Osoba odbierająca dziecko powinna mieć świadomość wydłużonego czasu oczekiwania na dziecko, co wynika z ograniczonych możliwości kadrowych i technicznych szkoły oraz poziomu samodzielności dziecka.

      Dzieci mogą samodzielnie wychodzić ze szkoły do domu lub do odbierających i oczekujących na nie rodziców. Wolę taką wyrażają rodzice pisemnie i przekazują mailowo wychowawcom klasy (samodzielne wyjście po zakończonych zajęciach lekcyjnych), w karcie zapisu do świetlicy lub wychowawcom grup świetlicowych (samodzielne wyjście po zakończeniu czasu pobytu dziecka w świetlicy).

      ·        Powrót ze szkoły do domu kl. 4-8

      Uczniowie klas klasy IV – VIII po zakończonych lekcjach udają się do swojej szafki i następnie do wyjścia dedykowanego klasie w celu opuszczenia szkoły.

      ·       Obiady stołówka ul. Suwalska 5:

      OBIADY będą wydawane zgodnie z grafikiem i przyjętymi procedurami sanitarnymi

      od godz. 11.30 do 16.30.

       Na obiad udają się wszyscy uczniowie klas 1-3 pod opieką nauczyciela. Uczniowie, których rodzice nie zadeklarują chęci żywienia w szkole zapewniają dziecku drugie śniadanie, posiłek, który wówczas uczeń może spożyć.

      Uczniowie  klas 7-8 mają możliwość spożycia obiadu w budynku przy ul. Suwalskiej 5 od godz. 15.00 do godz. 16.30. Zostaną dla nich zorganizowane dyżury nauczycielskie.

      ·       Przerwy:

      W szkole zostaną wyznaczone strefy przebywania podczas przerw. Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom zgodnie z obowiązującymi zasadami zapisanymi w regulaminach i obwiązujących w szkole procedurach.

      Zaleca się, aby jak najczęściej uczniowie przebywali na terenach zielonych przy szkole - Wersja A grafiku dyżurów i klas: boisko, plac zabaw, bieżnia. Przerwy uczniowie będą również spędzać w salach lekcyjnych i w poszczególnych strefach korytarzy – Wersja B grafiku dyżurów i klas.

      Rodzice / opiekunowie prawni uczniów dbają o okrycie wierzchnie dzieci, stosowne do aury, aby umożliwić stałe wychodzenie dzieci poza budynek na tereny szkoły,  maseczki do poruszania się po częściach wspólnych szkoły.

      W częściach wspólnych szkoły: na korytarzach i w toaletach uczniowie powinni, a pracownicy noszą maseczki/przyłbice/ osłony nosa i ust.

       

       .   Zajęcia wychowania fizycznego:

      W miarę możliwości uczniowie realizują zajęcia wychowania fizycznego na dworze.

      Rodzice zapewniają ubiór sportowy umożliwiający realizacje wf na dworze z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (dres).

      Uczniowie w miarę możliwości przebierają się na lekcje wf w salach lekcyjnych. W szatni może jednocześnie przebywać tylko jedna grupa uczniów.

      Od 1 września 2020 r. każdego ucznia obowiązywać będzie miesięczny czas adaptacyjny. W tym okresie nauczyciele wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów rozpoznają stan psychiczny, emocjonalny swoich podopiecznych i umiejętności po nauczaniu  zdalnym (od 13 marca do 26 czerwca 2020 r.). Nie organizujemy sprawdzianów, kartkówek, odpytywań na ocenę. Przez cały rok stosujemy zasadę oceniania kształtującego, wspierania dziecka w rozwoju, odbudowywania relacji w grupie i z nauczycielami.

       

      To zaledwie skrót zastosowanych rozwiązań, ale tych najistotniejszych organizacyjnych, wymagających współpracy z Państwem, uczniami, na którą to współpracę, zrozumienie i pomoc ogromnie liczymy. Od września obowiązywać będzie szereg grafików opieki nad uczniami, organizacji przerw w różnych strefach, organizacji żywienia, organizacji czynności higienicznych a wszystko to w reżimie sanitarnym. Zatem nie będzie możliwe spotkanie z nauczycielem w czasie jego świadczenia pracy w szkole. Zachęcamy do kontaktu mailowego, wszystkie potrzebne adresy, telefony zostaną Państwu udostępnione w dniach 31.08.20 r. -01.09.20 r., a jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany, będą bezzwłocznie aktualizowane. Pierwsze zebrania z nauczycielami będą miały formę zdalną za pośrednictwem kont uczniowskich na MS Teams. Organizacja następnych, ich forma będą zależne od sytuacji epidemicznej w kraju.O rozwiązaniach będziemy na bieżąco Państwa informować.

      Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc powodzenia, wytrwałości w realizacji zamierzonych planów edukacyjnych i zdrowia w tym roku szkolnym.

      Izabela Wojtycka

      Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu

       

     • Zapisy do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21

     •       Szanowni Państwo, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 możliwe są drogą elektroniczną do końca sierpnia 2020 r. Zapewniamy opiekę w godzinach 6.30-17.00.

      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się poprzez  poprawne uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Prosimy o wydrukowanie formularza https://zsp12wroclaw.edupage.org/text19/, wypełnienie i podpisanie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, następnie zeskanowanie lub wykonanie zdjęciai przesłanie w wymienionym terminie  na adres: sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      W tytule wiadomości prosimy napisać: zapisy do świetlicy 2020/2021

      Oryginały przesłanych przez Państwa dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

      Sylwia Piątek

      Kierownik świetlicy

     • Zmianowość w roku szkolnym 2020/21

     • Szanowni Państwo,

      W roku szkolnym 2020/21 w szkole przy ul. Suwalskiej uczyć się będą klasy I etapu edukacyjnego: 1,2,3, oraz II etapu edukacyjnego: 4, 5, 6. Zmianowość dotyczyć będzie zarówno klas 1 – 3 jak i klas 4 – 6. Organizacja lekcji w szkole przy ul Suwalskiej będzie odbywać się w godz. 8.00 – 17.15. 

      Czas rozpoczęcia lekcji dla I zmiany to godz. 8.00  a zakończenia 11.30, 12.30, 13.30.

      Czas rozpoczęcia lekcji dla 2 zmiany to godz. 10.45 – 12.40 a zakończenia 16.20 – 17.15.

      Z powodu braku dostępności sal dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21 po raz pierwszy zmianowość musi dotyczyć także klas 4 -6.

      W roku szkolnym 2020/21 w szkole przy ul. Lubelskiej lekcje będą miały klasy II etapu edukacyjnego: 7, 8.

      Czas rozpoczęcia lekcji godz. 8.00 a zakończenia 14.25 – 15.25.

      Szczegółowy plan zmianowości dla klas 4-6 dostępny do wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

     • Zakończenie roku świetlica :-)


     • Zbliża się koniec roku szkolnego. Koniec, jakiego jeszcze nie było. Choć to czas dla Nas wszystkich nietypowy, nabrał charakteru wyjątkowego… 

      Kochani, pragniemy serdecznie Wam podziękować za ten wspólny rok szkolny 2019/2020. Nie możemy zrobić tego osobiście, więc nagraliśmy filmik, w którym dziękujemy Wam za spędzony razem czas. Zapraszamy do obejrzenia. Mamy nadzieję, że, oglądając go, będziecie tak samo uśmiechnięci jak MY i pamiętajcie, że jesteście dla Nas NAJLEPSI.     • Kończymy zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020

     • Nasi Drodzy Uczniowie, Rodzice kończymy rok szkolny 2019/2020, jednak zanim to nastąpi, zapraszamy do obejrzenia przygotowanego specjalnie z myślą o Was materiału filmowego. Pomysł na jego powstanie narodził się 3 tygodnie temu, zaangażował w realizację niemalże wszystkich nauczycieli, stanowić będzie pamiątkę naszych obecnych czasów... Premiera rano 26.06.2020 r., również rano będziecie mogli w ustalonych przez wychowawców godzinach spotkać się z nimi on-line. Tęsknimy za Wami ogromnie i tęsknimy do naszej normalności. Kochani, wszystkiego tego, co najlepsze, dużo bezpiecznego wypoczynku i oby do zobaczenia we wrześniu.  Dyrektor ZSPnr 12 Izabela Wojtycka wraz z Gronem Pedagogicznym, pracownikami administracji i obsługi obu budynków :-)

     • Ósmoklasiści :-)

     • Jesteśmy na ostatniej prostej, czeka Was egzamin ósmoklasisty. Zmierzyliście się z nielada wyzwaniem, podejmując się realizacji wraz z nauczycielami zdalnego nauczania. Wymagało to od Was ogromnej samodyscypliny, wytrwałości, wspierani też przez Waszych rodziców z całą pewnością odniesiecie sukces. Wierzymy w to głęboko i mocno trzymamy wszyscy za Was kciuki, "niech moc będzie z Wami". Widzimy się we wtorek, zatem do zobaczenia. Izabela Wojtycka

     • PÓŁKOLONIE 2020 

     •  

      Serdecznie zapraszamy na półkolonie, które w tym roku odbędą się w dwóch turnusach:

      turnus 1 - 29 czerwca 2020-03 lipca 2020

      turnus 2 - 06 lipca 2020-10 lipca 2020

      • Opieka nad dziećmi prowadzona będzie w grupach do 10 osób od 8.00-16.00.
      • Dzieci podczas pókolonii będą miały zorganizowane zajęcia na terenie szkoły lub w jej pobliżu.
      • Będą to wycieczki rowerowe ( grupa rowerowa), wycieczki piesze, poszukiwanie skarbu, wycieczki przyrodnicze, gry i zabawy, zawody sportowe, konkursy, zajęcia z kodowania, zagadki, zajęcia taneczne.
      • Przewidziano powstanie grup tematycznych: rowerowa ( wymaga posiadania własnego sprawnego roweru), sportowa, taneczna, kodowania i programowania, gier terenowych i zespołowych 
       i zagadek, eksperymentów, przyrodniczo-leśna.
      • Zapisy trwają od 03.czerwca 2020 do 19.czerwca 2020 w miarę posiadanych miejsc.
      • Kartę zapisu i potwierdzenie wpłaty wysyłamy mailowo na email: Sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
      • Karta_zapisu_na_polkolonie2020.pdf
      • Oswiadczenie_dla_Rodzica_na_polkolonie.pdf
     • Dzieciom Małym i Dużym

     • Wszystkim Dzieciom Małym i tym Dużym uśmiechu na buzi z okazji Ich święta. Żeby każdy dzień Waszego dzieciństwa był tak słoneczny jak ten  czerwcowy. Realizujcie swoje pasje i zainteresowania, dobrze się przy tym bawiąc. I pamiętajcie: dorośli to takie trochę starsze dzieci :-) Pozdrawiamy Was serdecznie

      Izabela Wojtycka,

      Paulina Pakuła, Sylwia Piątek, Jolanta Popiołek

     • Konsultacje

     • Zarządzenie nr 05/05/2020

      Dyrektora Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z dnia 21maja 2020r. 
      w sprawie: organizacji zajęć konsultacji podczas pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu.

      Na podstawie: Art. 68 ust. 1 pkt. 3,6,7  ustawy  z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 374), § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871). 

       

      Zarządzam,  co następuje:

       

      §1

      Od dnia 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej nr 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia konsultacji dla uczniów klas 8, a od 01.06.2020r. dla wszystkich uczniów SP 26 we Wrocławiu.

      § 2

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w §1, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia (ich skanów, zdjęć) na adres: sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. Nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia konsultacji razem ze zgodą na zajęcia;

      Zał. Nr 2 Oświadczenie

      § 3

      Nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur w tym tych stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. Nr 3 Procedury na wypadek zakażenia COVID – 19;

      Zał. Nr 4 Procedury prowadzenia zajęć konsultacji w ZSP nr 12 we Wrocławiu

      § 4

      Wszystkich nauczycieli zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w dniach 22.05.2020r, 29.05.2020r., będą one dotyczyć procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.05.2020r.

       

       

      DO POBRANIA

      Karta kwalifikacyjna - zajęcia konsultacje ZSP 12

      Oświadczenie rodzica - konsultacje

      Procedura na wypadek zakażenia COVID - 19

      Procedury prowadzenie bezpośrednich zajęć konsultacji w ZSP12

       

       

     • Zajęcia rewalidacji, WWR

     • Zarządzenie Nr 04/05/2020


      Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia  19 maja 2020 r.


      w sprawie: organizacji zajęć rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju podczas pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu.


      Na podstawie: art. 68 ust.1, pkt 3,6,7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),  § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410, 492, 595,642, 742,780, 871)

      Zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od dnia 25.05.2020 w Szkole Podstawowej nr 26 i Przedszkolu nr 8 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

      § 2

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w § 1, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia ( ich skanów, zdjęć) na adres sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia rewalidacyjne lub wczesnego wspomagania rozwoju razem ze zgodą na zajęcia;

      Zał. nr 2 Oświadczenie;

      § 3

      Lidera ppp,  nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur w tym tych stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. nr 3 Procedury na wypadek zakażenia COVID-19;

      Zał. nr 4 Procedury prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju w ZSP nr 12 we Wrocławiu

      § 5

      Wszystkich nauczycieli ppp zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w  dniach 22.05.2020, będą one dotyczyć procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020 r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 6


      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.


      Karta_kwalifikacyjna_rewalidacja_WWR_ZSP_12.pdf

      Oswiadczenie_rodzica_swietlica_rewalidacja_WWR(2).pdf

      Procedura_prowadzenia_zajec_rewalidacyjnych_WWR_w_bezposredniej_pracy_z_uczniem.pdf

      Procedura_stwierdzenia_zagrozenia_zarazeniem_COVID_19_w_ZSP12_.pdf​​​​​​​

     • Zajęcia opiekuńcze SP26

     • Zarządzenie Nr 03/05/2020


      Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia  19 maja 2020 r.


      w sprawie: organizacji zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki w czasie pandemii w  Szkole Podstawowej  nr 26 we Wrocławiu.


      Na podstawie: art. 68 ust.1, pkt 3,6,7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),  § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410, 492, 595,642, 742,780, 871)

      Zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od dnia 25.05.2020 w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktycznych dla dzieci szkoły. Zajęcia te trwać będą aż do zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z trwającą pandemią lub innych wytycznych MEN albo organu prowadzącego szkołę.

      § 2

      Zajęcia zostaną zorganizowane w  czterech grupach po 10 uczestników. Ze względu na ograniczone możliwości przyjęć dzieci spowodowane wytycznymi GIS ustalam, że w pierwszej kolejności do grup świetlicowych przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. W miarę wolnych miejsc wszystkich pozostałych wnioskujących o przyjęcie.

      § 3

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w § 2, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia ( ich skanów, zdjęć) na adres sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki;

      Zał. nr 2 Oświadczenie

      § 4

      Kierownika świetlicy, kierownika gospodarczego,  nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. nr 3 Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii;

      Zał. nr 4 Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci;

      Zał. nr 5 Procedury szybkiego kontaktu z rodzicami;

      Zał. nr 6 Procedury na wypadek zakażenia COVID-19;

      Zał. nr 7 Procedury korzystania z placów zabaw.

      § 5

      Wszystkich pracowników zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w  dniach 22.05.2020 i 29.05.2020 (dla zatrudnionych przy konsultacjach bezpośrednich) z procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020 r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 6


      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.


      Procedura_bezpieczenstwa_w_czasie_pandemii_COVID-19_w_SP_nr_26.pdf

      Karta_kwalifikacyjna_swietlica_SP_26(1).pdf

      Oswiadczenie_rodzica_swietlica_rewalidacja_WWR(1).pdf

      Procedura_wyjscia__powrotu_i_pobytu_grupy_na_placu_zabaw_SP_26(1).pdf

      Procedura_stwierdzenia_zagrozenia_zarazeniem_COVID_19_w_ZSP12_.pdf

      Procedura_przyprowadzanie-odbior_dzieci_SP_26.pdf​​​​​​​

      Zatwierdzona_procedura_szybkiej_komunikacji_z_rodzicami_SP_nr_26(1).pdf

  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
   • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
   • Tel. 71 798 69 18