• Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zsp12wroclaw.edupage.org zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
     Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu i Przedszkola nr 8 we Wrocławiu.

     Daty publikacji i aktualizacji
     1. Data publikacji strony internetowej – 21.02.2014
     2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
     Status pod względem zgodności z ustawą
     Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:
     - zgodna pod względem technicznym,
     - częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
     • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
     • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020

     Aktualizacja: 30.03.2022r.
     Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

     Pod adresem https://zsp12wroclaw.edupage.org dostępne są dane teleadresowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu i Przedszkolna nr 8 we Wrocławiu:

     Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich, ul. Suwalska 5, 54-14 Wrocław
     Tel. 71 798 69 18 – sekretariat
     E-mail: sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Pod adresem poczty elektronicznej sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl lub telefonicznie 71 798 69 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury odwoławczej
     1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
     w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie
     i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

     Dostępność architektoniczna

     Budynek szkoły ul. Suwalska 5:

     Parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Suwalskiej. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę. Portiernia szkoły znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Budynek przedszkola ul. Suwalska 5:

     Parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Suwalskiej. Obok budynku znajduje się parking na którym wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
     Budynek jest wyposażony w windę. Sekretariat przedszkola znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku przedszkola w każdej sprawie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

     Budynek szkoły ul. Lubelska 95a

     Parter budynku nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością możliwy jest tylko na blok sportowy budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Sekretariat szkoły znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

     Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
     Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu posiada 2 pracowników znających język migowy.