• Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Rodzice,

      dbając o stworzenie optymalnych warunków bezpieczeństwa i zachowanie rygoru sanitarnego, zorganizowaliśmy Inaugurację roku szkolnego 2020/2021 w kilku wariantach. Prosimy o punktualność i niewchodzenie do bloku sportowego/szkoły przed czasem.

      1. Dla klas pierwszych na ul. Suwalskiej 5

      Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważnym dniem w życiu dziecka, rodziców jest rozpoczęcie przez nie edukacji szkolnej. Chcąc stworzyć okoliczności podniosłe tego dnia, po analizie procedur i warunków, którymi dysponujemy, postanowiliśmy zorganizować spotkania klas pierwszych w bloku sportowym. Spróbujemy wspólnie, dzieci być może po raz pierwszy w grupie, zaśpiewać hymn państwowy :-), uroczyście wprowadzimy sztandar szkoły.

      Z jednym uczniem klasy pierwszej może wejść do do bloku sportowego jeden dorosły opiekun wyposażony w maseczkę. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce (lub mieć je zabezpieczone rękawiczkami). Uczniowie wraz z opiekunami wchodzą do szkoły wejściem od bloku sportowego (wejście przy bibliotece miejskiej) i  udają się bezpośrednio do sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej odbędą się spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem, kierownikiem świetlicy i wychowawcami klas. Wszystkie niezbędne informacje otrzymają Państwo od pracowników podczas inauguracji. Po spotkaniu nie wychodzą Państwo tym samym wyjściem, lecz bezpośrednim wyjściem ewakuacyjnym z sali gimnastycznej.

      Na sali gimnastycznej zachowujemy dystans pomiędzy uczniami i osobami dorosłymi.  Przebywamy w miejscach wyznaczonych przez wychowawców.

      Harmonogram udziału w rozpoczęciu roku szkolnego

      godzina 8:30 klasy 1a,1b, 1c

      godzina 9:10 klasy 1d,1e

      godzina 9:40 klasy 1f, 1g


      2. Spotkania uczniów z klas 2-6 z wychowawcami  na ul. Suwalskiej 5 oraz uczniów klas 7-8 z wychowawcami na ul. Lubelskiej 95a:

      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściami dedykowanymi i stamtąd kierowani są przez pracowników do sal według opisanych w poniższym dokumencie godzin.

      Plan_inauguracji_KLASY_2-8_(SiL).pdf

         Izabela Wojtycka

      Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu                                                        

     • Organizacja roku szkolnego skrót najważniejszych informacji dotyczących powrotu dzieci do szkoły

     • Wrocław, 26,08.2020 r.

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Cieszymy się na spotkanie z naszymi uczniami. Nie napawa nas optymizmem jedynie sytuacja epidemiczna w naszym kraju.

      Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli i pracowników opracowaliśmy Regulamin organizacji pracy SP 26 oraz Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP 26. Wszystkie dokumenty znajdziecie Państwo w kolejnych ogłoszeniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. Oba dokumenty stanowią prawo wewnętrzne szkoły i zostaną wprowadzone zarządzeniami Dyrektora ZSP12.

      Wszystkie informacje na temat stanu pandemii w Polsce, sposobach zapobiegania zarażeniu znajdziecie Państwo na stronach internetowych: https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

      Poniżej podaję skrót najważniejszych rozwiązań zastosowanych w naszej szkole w celu zapewnienia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpieczeństwa, abyście Państwo wiedzieli, z jakimi zasadami, warunkami pobytu spotkają się Wasze dzieci i Państwo od 01.09.2020 r.:

      ·       Rodzice do szkoły przyprowadzają/posyłają  wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.

      ·       Dzieci chore, z objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie będą przyjmowane na zajęcia.

      ·       Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka mają obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania kwarantanny.

      ·       Prosimy o podanie wychowawcy mailowo, telefonicznie najszybszej formy kontaktu z Państwem: telefon, adres mailowy.

      ·       Przy podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono przyjęte na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.

      ·       W sytuacji, w której objawy/zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.

      ·       Preferowaną formą kontaktu rodzica ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

      ·       Od 01.09.2020 nie będziemy wpuszczać na teren szkoły rodziców czy innych osób niezatrudnionych, nieświadczących usług w ZSP nr 12 – praktyka ta obowiązuje aż do odwołania.  

      ·       Wyjątek może stanowić odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej, wówczas osoba upoważniona do odbioru może wejść do części wspólnej przy portierni, poruszając się do wyznaczonej linii. Musi zdezynfekować ręce i mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos. Informuje, że przyszedł po dziecko, podaje imię i nazwisko dziecka i czeka w strefie wspólnej na przyprowadzenie dziecka przez nauczyciela. Ilość osób oczekujących może być ograniczona, prosimy o wyrozumiałość i oczekiwanie na wstęp przed wejściem głównym i zachowanie dystansu od siebie 1,5 m.

      ·       W szkole uruchamiamy kilka wejść dla uczniów. Udostępnione wejścia boczne są dedykowane poszczególnym klasom:

      Budynek przy ul. Suwalskiej 5

               Uczniowie świetlicy będą przychodzili do szkoły zgodnie z deklarowanym przez rodziców czasem wejściem głównym do szkoły od strony ul. Suwalskiej 5, do świetlicy zewnętrznej wejście jest po prawej stronie od wejścia głównego, również bezpośrednio od strony ul. Suwalskiej.

               uczniowie klas: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3a, 3b, 3c  będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym A  na parterze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 1a, 1d, 1e, 1f, 1g, 2e, 3d, 3e będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym B  na parterze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym C  na piętrze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

               uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 5d będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym D  na piętrze od strony boiska szkolnego – wejście od strony wjazdu na drogę p.poż. na teren boiska szkolnego.

      Wszystkie wejścia zostaną oznaczone. W pierwszych dniach funkcjonowania szkoły pracownicy pomogą odnaleźć dedykowane wejście.

      Budynek przy ul. Lubelskiej 95a

               Uczniowie korzystający z porannej świetlicy będą przychodzili do szkoły zgodnie z deklarowanym przez rodziców czasem pobytu ( od 6.30 do 7.10 lub 8.00) wejściem głównym A do szkoły, kierując się następnie do sal nr 8, 9.

               uczniowie klas: 8a, 8b, 8c, 8d będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem A głównym szkoły.

               uczniowie klas: 7a, 7b, 7c będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem B  prowadzącym do łącznika sali gimnastycznej.

               uczniowie klas: 7d, 7e, 7f, 7g będą przychodzili do szkoły zgodnie z planem zajęć wejściem ewakuacyjnym D od strony boiska szkolnego.

      Wszystkie wejścia zostaną oznaczone.W pierwszych dniach funkcjonowania szkoły pracownicy pomogą odnaleźć dedykowane wejście.

       Prosimy o punktualność, uczniowie, którzy nie zostaną zapisani do świetlicy, będą wpuszczani do szkoły wraz z rozpoczęciem dyżurów nauczycielskich od 7.45.

      ·       Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów, żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin.

      ·       Uczeń do szkoły przynosi przybory, podręczniki, zeszyty, które w czasie zajęć mają znajdować się w plecaku, torbie, na ławce szkolnej. Nie może wymieniać się tymi rzeczami z innymi dziećmi, nie może ich pożyczać.

      ·       Rodzic/prawny opiekun, przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły (np. odbiór dziecka po zgłoszeniu zachorowania), ma obowiązek założyć maseczkę/ przyłbicę, zdezynfekować ręce przed wejściem oraz ograniczyć czas przebywania na terenie szkoły do niezbędnego minimum.

      ·       Odbieranie dziecka z lekcji, zajęć dydaktycznych klasy 1-3:

      Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

      Rodzic oczekuje na przyprowadzenie ucznia przez nauczyciela na zewnątrz szkoły przy wejściu dedykowanym danej klasie, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

      Osoba odbierająca dziecko powinna mieć świadomość wydłużonego czasu oczekiwania na dziecko, co wynika z ograniczonych możliwości kadrowych i technicznych szkoły oraz poziomu samodzielności dziecka.

      Dzieci mogą samodzielnie wychodzić ze szkoły do domu lub do odbierających i oczekujących na nie rodziców. Wolę taką wyrażają rodzice pisemnie i przekazują mailowo wychowawcom klasy (samodzielne wyjście po zakończonych zajęciach lekcyjnych), w karcie zapisu do świetlicy lub wychowawcom grup świetlicowych (samodzielne wyjście po zakończeniu czasu pobytu dziecka w świetlicy).

      ·        Powrót ze szkoły do domu kl. 4-8

      Uczniowie klas klasy IV – VIII po zakończonych lekcjach udają się do swojej szafki i następnie do wyjścia dedykowanego klasie w celu opuszczenia szkoły.

      ·       Obiady stołówka ul. Suwalska 5:

      OBIADY będą wydawane zgodnie z grafikiem i przyjętymi procedurami sanitarnymi

      od godz. 11.30 do 16.30.

       Na obiad udają się wszyscy uczniowie klas 1-3 pod opieką nauczyciela. Uczniowie, których rodzice nie zadeklarują chęci żywienia w szkole zapewniają dziecku drugie śniadanie, posiłek, który wówczas uczeń może spożyć.

      Uczniowie  klas 7-8 mają możliwość spożycia obiadu w budynku przy ul. Suwalskiej 5 od godz. 15.00 do godz. 16.30. Zostaną dla nich zorganizowane dyżury nauczycielskie.

      ·       Przerwy:

      W szkole zostaną wyznaczone strefy przebywania podczas przerw. Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom zgodnie z obowiązującymi zasadami zapisanymi w regulaminach i obwiązujących w szkole procedurach.

      Zaleca się, aby jak najczęściej uczniowie przebywali na terenach zielonych przy szkole - Wersja A grafiku dyżurów i klas: boisko, plac zabaw, bieżnia. Przerwy uczniowie będą również spędzać w salach lekcyjnych i w poszczególnych strefach korytarzy – Wersja B grafiku dyżurów i klas.

      Rodzice / opiekunowie prawni uczniów dbają o okrycie wierzchnie dzieci, stosowne do aury, aby umożliwić stałe wychodzenie dzieci poza budynek na tereny szkoły,  maseczki do poruszania się po częściach wspólnych szkoły.

      W częściach wspólnych szkoły: na korytarzach i w toaletach uczniowie powinni, a pracownicy noszą maseczki/przyłbice/ osłony nosa i ust.

       

       .   Zajęcia wychowania fizycznego:

      W miarę możliwości uczniowie realizują zajęcia wychowania fizycznego na dworze.

      Rodzice zapewniają ubiór sportowy umożliwiający realizacje wf na dworze z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (dres).

      Uczniowie w miarę możliwości przebierają się na lekcje wf w salach lekcyjnych. W szatni może jednocześnie przebywać tylko jedna grupa uczniów.

      Od 1 września 2020 r. każdego ucznia obowiązywać będzie miesięczny czas adaptacyjny. W tym okresie nauczyciele wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów rozpoznają stan psychiczny, emocjonalny swoich podopiecznych i umiejętności po nauczaniu  zdalnym (od 13 marca do 26 czerwca 2020 r.). Nie organizujemy sprawdzianów, kartkówek, odpytywań na ocenę. Przez cały rok stosujemy zasadę oceniania kształtującego, wspierania dziecka w rozwoju, odbudowywania relacji w grupie i z nauczycielami.

       

      To zaledwie skrót zastosowanych rozwiązań, ale tych najistotniejszych organizacyjnych, wymagających współpracy z Państwem, uczniami, na którą to współpracę, zrozumienie i pomoc ogromnie liczymy. Od września obowiązywać będzie szereg grafików opieki nad uczniami, organizacji przerw w różnych strefach, organizacji żywienia, organizacji czynności higienicznych a wszystko to w reżimie sanitarnym. Zatem nie będzie możliwe spotkanie z nauczycielem w czasie jego świadczenia pracy w szkole. Zachęcamy do kontaktu mailowego, wszystkie potrzebne adresy, telefony zostaną Państwu udostępnione w dniach 31.08.20 r. -01.09.20 r., a jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany, będą bezzwłocznie aktualizowane. Pierwsze zebrania z nauczycielami będą miały formę zdalną za pośrednictwem kont uczniowskich na MS Teams. Organizacja następnych, ich forma będą zależne od sytuacji epidemicznej w kraju.O rozwiązaniach będziemy na bieżąco Państwa informować.

      Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc powodzenia, wytrwałości w realizacji zamierzonych planów edukacyjnych i zdrowia w tym roku szkolnym.

      Izabela Wojtycka

      Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu

       

     • Zapisy do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21

     •       Szanowni Państwo, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 możliwe są drogą elektroniczną do końca sierpnia 2020 r. Zapewniamy opiekę w godzinach 6.30-17.00.

      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się poprzez  poprawne uzupełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Prosimy o wydrukowanie formularza https://zsp12wroclaw.edupage.org/text19/, wypełnienie i podpisanie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, następnie zeskanowanie lub wykonanie zdjęciai przesłanie w wymienionym terminie  na adres: sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      W tytule wiadomości prosimy napisać: zapisy do świetlicy 2020/2021

      Oryginały przesłanych przez Państwa dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

      Sylwia Piątek

      Kierownik świetlicy

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
    • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
    • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
    • Tel. 71 798 69 18