• Konsultacje

     • Zarządzenie nr 05/05/2020

      Dyrektora Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z dnia 21maja 2020r. 
      w sprawie: organizacji zajęć konsultacji podczas pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu.

      Na podstawie: Art. 68 ust. 1 pkt. 3,6,7  ustawy  z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 374), § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871). 

       

      Zarządzam,  co następuje:

       

      §1

      Od dnia 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej nr 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia konsultacji dla uczniów klas 8, a od 01.06.2020r. dla wszystkich uczniów SP 26 we Wrocławiu.

      § 2

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w §1, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia (ich skanów, zdjęć) na adres: sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. Nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia konsultacji razem ze zgodą na zajęcia;

      Zał. Nr 2 Oświadczenie

      § 3

      Nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur w tym tych stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. Nr 3 Procedury na wypadek zakażenia COVID – 19;

      Zał. Nr 4 Procedury prowadzenia zajęć konsultacji w ZSP nr 12 we Wrocławiu

      § 4

      Wszystkich nauczycieli zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w dniach 22.05.2020r, 29.05.2020r., będą one dotyczyć procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 5

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.05.2020r.

       

       

      DO POBRANIA

      Karta kwalifikacyjna - zajęcia konsultacje ZSP 12

      Oświadczenie rodzica - konsultacje

      Procedura na wypadek zakażenia COVID - 19

      Procedury prowadzenie bezpośrednich zajęć konsultacji w ZSP12

       

       

     • Zajęcia rewalidacji, WWR

     • Zarządzenie Nr 04/05/2020


      Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia  19 maja 2020 r.


      w sprawie: organizacji zajęć rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju podczas pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu.


      Na podstawie: art. 68 ust.1, pkt 3,6,7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),  § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410, 492, 595,642, 742,780, 871)

      Zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od dnia 25.05.2020 w Szkole Podstawowej nr 26 i Przedszkolu nr 8 wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

      § 2

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w § 1, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia ( ich skanów, zdjęć) na adres sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia rewalidacyjne lub wczesnego wspomagania rozwoju razem ze zgodą na zajęcia;

      Zał. nr 2 Oświadczenie;

      § 3

      Lidera ppp,  nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur w tym tych stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. nr 3 Procedury na wypadek zakażenia COVID-19;

      Zał. nr 4 Procedury prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju w ZSP nr 12 we Wrocławiu

      § 5

      Wszystkich nauczycieli ppp zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w  dniach 22.05.2020, będą one dotyczyć procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020 r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 6


      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.


      Karta_kwalifikacyjna_rewalidacja_WWR_ZSP_12.pdf

      Oswiadczenie_rodzica_swietlica_rewalidacja_WWR(2).pdf

      Procedura_prowadzenia_zajec_rewalidacyjnych_WWR_w_bezposredniej_pracy_z_uczniem.pdf

      Procedura_stwierdzenia_zagrozenia_zarazeniem_COVID_19_w_ZSP12_.pdf​​​​​​​

     • Zajęcia opiekuńcze SP26

     • Zarządzenie Nr 03/05/2020


      Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia  19 maja 2020 r.


      w sprawie: organizacji zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki w czasie pandemii w  Szkole Podstawowej  nr 26 we Wrocławiu.


      Na podstawie: art. 68 ust.1, pkt 3,6,7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),  § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410, 492, 595,642, 742,780, 871)

      Zarządzam, co następuje:

      § 1

      Od dnia 25.05.2020 w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktycznych dla dzieci szkoły. Zajęcia te trwać będą aż do zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z trwającą pandemią lub innych wytycznych MEN albo organu prowadzącego szkołę.

      § 2

      Zajęcia zostaną zorganizowane w  czterech grupach po 10 uczestników. Ze względu na ograniczone możliwości przyjęć dzieci spowodowane wytycznymi GIS ustalam, że w pierwszej kolejności do grup świetlicowych przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. W miarę wolnych miejsc wszystkich pozostałych wnioskujących o przyjęcie.

      § 3

      Potwierdzeniem zapisu na zajęcia, o których mowa w § 2, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego następujących dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia ( ich skanów, zdjęć) na adres sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

      Zał. nr 1 Karta zapisu dziecka na zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki;

      Zał. nr 2 Oświadczenie

      § 4

      Kierownika świetlicy, kierownika gospodarczego,  nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługowych zobowiązuję do stosowania wewnętrznych procedur stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia:

      Zał. nr 3 Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii;

      Zał. nr 4 Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci;

      Zał. nr 5 Procedury szybkiego kontaktu z rodzicami;

      Zał. nr 6 Procedury na wypadek zakażenia COVID-19;

      Zał. nr 7 Procedury korzystania z placów zabaw.

      § 5

      Wszystkich pracowników zobowiązuję do uczestnictwa w szkoleniu w  dniach 22.05.2020 i 29.05.2020 (dla zatrudnionych przy konsultacjach bezpośrednich) z procedur i zasad bhp, które obowiązywać będą od 25.05.2020 r.

      Szczegóły i terminarz szkoleń dla poszczególnych osób został przygotowany i przekazany pracownikom do wiadomości.

      § 6


      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.


      Procedura_bezpieczenstwa_w_czasie_pandemii_COVID-19_w_SP_nr_26.pdf

      Karta_kwalifikacyjna_swietlica_SP_26(1).pdf

      Oswiadczenie_rodzica_swietlica_rewalidacja_WWR(1).pdf

      Procedura_wyjscia__powrotu_i_pobytu_grupy_na_placu_zabaw_SP_26(1).pdf

      Procedura_stwierdzenia_zagrozenia_zarazeniem_COVID_19_w_ZSP12_.pdf

      Procedura_przyprowadzanie-odbior_dzieci_SP_26.pdf​​​​​​​

      Zatwierdzona_procedura_szybkiej_komunikacji_z_rodzicami_SP_nr_26(1).pdf

     • Zajęcia opiekuńcze Przedszkole nr 8

     • Informuję, że po przeanalizowaniu wytycznych GIS oraz możliwości organizacyjnych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i poinformowaniu Kuratora Oświaty, ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci zawieszam zajęcia prowadzone bezpośrednio w Przedszkolu nr 8 we Wrocławiu w okresie od 6 do 8 maja 2020 r. Zawieszenie nie dotyczy zajęć zdalnych, które są kontynuowane.

      Jednocześnie informuję, że trwają intensywne przygotowania służące spełnieniu wymagań GIS i uruchomienia opieki dla dzieci rodziców, którzy bezwzględnie muszą wrócić do zakładów pracy, a przede wszystkim tych, którzy zostali wymienieni w Zarządzeniu nr 2951/20 z 06.05.2020 r. Prezydenta Wrocławia.

      W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci, rodziców i współpracowników rekomenduję jednak, jeżeli jest to możliwe, pozostawienie dzieci pod opieką rodziców w domach. O dalszych decyzjach i ustaleniach będę informowała na bieżąco. Proszę o podejmowanie przemyślanych w każdym aspekcie, wyważonych decyzji.

      Osoby, które zadeklarują swoją chęć objęcia dzieci zajęciami opiekuńczymi, po zakwalifikowaniu ich na nie,  proszę o bezwzględne stosowanie się do ustalonych reguł i zasad oraz wyrozumiałość, spokój. Zasady te tworzone są z myślą o zdrowiu Państwa dzieci i pracowników, a nie z chęci złośliwego ograniczenia swobody, wolności dzieci. Procedury te są dostępne na stronie internetowej Przedszkola nr 8.

      Z nadzieją na szybki powrót do wyglądanej przez nas wszystkich normalności, życząc przede wszystkim zdrowia, pozdrawiam wszystkie dzieci, rodziców i współpracowników.

      Dyrektor ZSP nr 12 we Wrocławiu Izabela Wojtycka

     • "Zamaskowani"

     • Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za wzięcie udziału w naszej wspólnej akcji "Zamaskowani", w szczególności p. Sylwii Piątek, Annie Kubasik, Gabrieli Palicy oraz Roksanie Garncarek-Koniuszewskiej za pomoc przy tworzeniu kolażu. Pamiętajmy nosząc maseczki chronimy siebie i innych!

       

      Opiekun Samorządu Malwina Kordus

   • Kontakt

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
    • sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl
    • ul. Suwalska 5 54-104 Wrocław
    • Tel. 71 798 69 18