ZSP 12

ZSP 12

  Dodatkowe dni wolne

    

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                             Dotyczy Szkoły Podstawowej nr 26   

  Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2019 r. pozytywnie zopiniowano propozycję dnia wolnego z odpracowaniem:

  12.06.2020 r. odpracowanie Dniem Otwartym SP26 w dniu 07.03.2020 r. oraz

  dni wolnych bez odpracowania dla klas 6 i 7 uczących się w budynku przy ulicy Lubelskiej 95a  -  21, 22, 23.04.2020 r. ze względu na konieczność organizacji w budynku egzaminów klas ósmych.

  Propozycje z pozytywną opinią RP SP nr 26 we Wrocławiu zostały przekazane do zaopiniowania Radzie Rodziców SP nr 26 oraz Samorządowi Uczniowskiemu SP nr 26.

  30.08.2019 r.                                             dyrektor ZSP nr 12 Izabela Wojtycka

   

  Zarządzenie Nr 03/09/2018

   

  Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z  dnia 

  27 września   2018 r.

   

  w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć w SP nr 26 we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019.

   

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, zarządzam, co następuje:

  § 1

   

   Wyznaczam dodatkowe dni wolne od zajęć, które zostaną odpracowane:

   

  • 02 listopada 2018 r. (piątek) – do odpracowania w dniu  08 grudnia 2018 r. (sobota), ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne;
  • 02 maja 2019 r. (czwartek) – do odpracowania w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota), ustalenie dnia wolnego wynika z potrzeb społeczności lokalnej, rodzice w związku z przypadającymi na ten czas innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy planują wyjazdy rodzinne.

  § 2

   

  Wyznaczam dodatkowe dni wolne w związku z koniecznością organizacji egzaminów gimnazjalnych:

  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. dni wolne dla klas: 6, 7, 8 realizujących obowiązek szkolny w budynku przy ulicy Lubelskiej 95 a.

  Wyznaczam dodatkowe dni wolne w związku z koniecznością organizacji egzaminów ósmoklasisty:

  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. dni wolne dla klas: 6, 7 oraz 3 gimnazjalnych realizujących obowiązek szkolny w budynku przy ulicy Lubelskiej 95 a.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu informuje, że wykaz dodatkowych dni wolnych został pozytywnie zaopiniowany przez:

  • Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 26;
  • Radę Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski,
  • Organ prowadzący szkołę.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj.27.09.2018 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu
   ul. Suwalska 5
   54-104 Wrocław
   sekretariat.zsp12@wroclawskaedukacja.pl

   Sekretariat uczniowski tel.717986918 wew.103
   czynny codziennie od 07.00 - 15.00
   pokój 131 - 1 piętro

   Sekretariat główny
   czynny codziennie od 07.30 - 15.30
   pokój 35 - parter

   Budynek przy ulicy Lubelskiej 95 a
   54-101 Wrocław
   tel. 71 798 69 18 wew 107
   sekretariat czynny od 07.00 - 15.00

   Wnioski i skargi odnośnie funkcjonowania przedszkola, szkoły przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu
  • 71 798 69 18 wew 107
  liczba odwiedzin: 4765626

  Galeria zdjęć